اهداف و وظایف
مرکز پردازش سریع دانشگاه خوارزمی با هدف ارائه خدمات پردازشی توسط دانشکده فنی و مهندسی و با حمایت آزمایشگاه مرکزی در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد. در سال ۱۴۰۰ تفاهم نامه ای با پژوهشگاه دانش های بنیادی به منظور ایجاد سامانه نرم افزاری مدیریت کاربران برای استفاده کننده گان از خدمات این مرکز منعقد شد. هم اکنون، این مرکز در حال ارائه خدمات پردازشی به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه خوارزمی می باشد. 
وبینار آموزشی آشنایی با مرکز پردازش سریع
۱۴۰۲/۳/۱۸