آزمایشگاه محاسباتی- تیم راه اندازی
تیم راه اندازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 

team

دکتر میرمحسن پدرام


دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: pedram[at]khu.ac.ir

team

دکتر صیاد نجفی


استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: snajafi[at]khu.ac.ir


team

دکتر علی اکبر احمدی


استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: ahmadi[at]khu.ac.ir


team

دکتر سیده لیلی میرطاهری


استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه

رایانامه: mirtaheri[at]khu.ac.ir

team

مهندس هیوا سلکی


کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رزومه

رایانامه: hivaselki[at]khu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه محاسباتی:
http://khu.ac.ir/find-126.27337.65658.fa.html
برگشت به اصل مطلب