آزمایشگاه محاسباتی- انتشارات
انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
از پژوهشگران محترمی که از منابع محاسباتی مرکز پردازش سریع در انجام محاسبات و شبیه سازی های مقاله های خود استفاده کرده اند تقاضا می شود در قسمت قدردانی مقاله، از یکی از عبارت های زیر استفاده نمایند:
 
The authors appreciate the high performance computing center of faculty of engineering of Kharazmi University for providing the computational resources.

نویسندگان از مرکز پردازش سریع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی برای در اختیار قرار دادن منابع محاسباتی سپاسگزاری می کنند.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه محاسباتی:
http://khu.ac.ir/find-126.27341.65746.fa.html
برگشت به اصل مطلب